תנאי שימוש

כללי:

 1. להלן תנאי השימוש באתר של מרכז "אלישע" – ארד גיא – אלישע ע.מ 028938694
  (להלן: "אלישע").
 2. אנו מתייחסים בכבוד רב לפרטיות המשתמשים באתר, ומבקשים כי תקרא/י עמוד זה כדי להפיק מן האתר תועלת מרבית מבלי שתיגרם לך אי נעימות או פגיעה כלשהי.
 3. למען הסר ספק, עצם הכניסה לאתר ולדפים הכלולים בו מהווה הסכמת המשתמש/ת באתר לכל האמור בתנאי השימוש, אף אם המשתמש/ת כלל לא קרא/ה ו/או לא עיין/ה בתנאי השימוש.
 4. תנאי השימוש המקיפים מצויים באתר למען המשתמשים בו והם מתייחסים לכל האתר ולמידע המצוי בו.
 5. תנאי השימוש אינם חלים על אתרים אחרים אף אם באתר "אלישע" יהיו קישורים לאתרים אלה.

אחריות:

 1. התוכן המופיע באתר "אלישע", לרבות חומר מקצועי, ספרותי, חדשותי ואישי, מוגש כמידע לציבור ואין בו משום המלצה או הנחיה חינוכית, שיקומית, פסיכולוגית או אחרת.
 2. השימוש באתר "אלישע", לרבות יצירת קשר ופתיחת קישורים, הינו באחריות המשתמש/ת בלבד.
 3. בית הספר "אלישע", סגל מנהליו, מטפליו, מדריכיו וכל האנשים והגופים הקשורים אליו לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שעלול להיגרם למשתמש/ת או לצד שלישי, כתוצאה משימושו של המשתמש/ת באתר, בתוכן, במידע ובשירותים שבאתר.
 4. אין לקשר לאתר "אלישע" מכל אתר המכיל תכנים המעודדים להפליה פסולה או המנוגדים לחוק או מעודדים פעילות מנוגדת לחוק.
 5. למען הסר ספק, בית ספר "אלישע" אינו נושא באחריות על כל נזק שהוא, טעות או אי דיוק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע הניתן באתר. האחריות היא על המשתמשים בלבד.

תוכן האתר:

 1. התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד ואינם בגדר עצה או חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה ו/או איש מקצוע.
 2. מטרת התכנים המופיעים באתר היא לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם ולאפשר להם לשקול פניה אל מומחה ולקבל רקע כללי על נושאים המופיעים באתר בטרם יפנו למומחה או למוסד רלוונטי.
 3. חלק מן התכנים באתר מבטאים אסכולה טיפולית או דעה אישית של בית הספר "אלישע" בלבד.
 4. התכנים באתר אינם תלויים בנסיבותיו של כל מקרה פרטי, אלא מתייחסים למצבים כלליים, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.
 5. "אלישע" יפעל ככל שניתן על מנת שהקישורים החיצוניים באתר יפנו לאתרים בתחום העניין של האתר.  עם זאת,  אין בית הספר "אלישע" אחראי לשינויים שייעשו באתרים המקושרים או לאתרים שהמידע בהם פוגע במי מהגולשים.
 6. סדר האתרים או הקישורים לאתרים של גופים שונים המופיעים בדפי הקישורים באתר אינו מעיד על טיבם, על חשיבותם או על קשר בינם לבין "אלישע".
 7. כמו כן, בית הספר "אלישע" אינו אחראי לכך שאתרים אלה פעילים, לתוכנם או למהותם.
 8. המשתמש/ת רשאי/ת להשתמש בתכני אתר "אלישע" באופן פרטי ואישי בלבד.
 9. כל התכנים המתפרסמים באתר כפופים לשיקול דעתו הבלעדי של בית ספר "אלישע". "אלישע" אינו מחויב לפרסם מידע שנשלח אליה, כולו או חלקו.

זכויות יוצרים:

 1. כל התכנים המופיעים באתר כפופים לזכויות קניין רוחני, לרבות סימני מסחר של בית הספר
  "אלישע" ו/או ספקיו.
 2. המשתמש/ת מתחייב/ת שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע אלא באישור מפורש של "אלישע", פרט לשימוש המותר עפ"י החוק.
 3. המשתמש/ת מסכים/ה שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת כל תוכן המופיע באתר של מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.
 4. אסור להכניס שינויים, להעתיק ,להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר, בין אם על ידך ובין אם באמצעות או בשיתוף צד שלישי.

דין ומקום שיפוט:

 1. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ובית המשפט המוסמך הוא בית משפט השלום תל אביב.
 2. על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, ולא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

שינויים באתר ועדכון מדיניות השימוש

 1. אנו שומרים את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר בית ספר "אלישע". השינויים יחולו מייד עם פרסומם בכתובת זו.
 2. בית ספר "אלישע" רשאי להפסיק את השירותים הניתנים על ידי האתר ו/או את הפעלת האתר בכללותו, על פי שיקולו הבלעדי, בכל עת.
 3. מבלי לגרוע מהאמור בפרק האחריות, למשתמשי האתר לא תהינה כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות בהקשר לשינויים בשירות ו/או הפסקת השירות ובהקשר לכל תקלה ו/או אי נוחות, העלולים לנבוע משינויים ו/או הפסקה כאמור.